ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД – управленско консултиране

  • Публикувано на
  • 1335
Description

ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД е една от водещите български компании в следните области:

– Организиране и провеждане на изпитвания за пригодност чрез технически проекти за междулабораторни сравнения чрез АКРЕДИТИРАН ПРОВАЙДЕР; разработване, производство, утвърждаване и продажба на еталони. Доказването на реалната техническа компетентност на лаборатория или орган за контрол като цяло се провежда чрез участие в изпитвания за пригодност, реализирани чрез Провайдера.

Акредитираният Провайдер при „ИНТЕРПРОДЖЕКТ” ЕООД организира и провежда изпитвания за пригодност в осем основни области чрез технически проекти (ТП) за междулабораторни сравнения съгласно изискванията на EN ISO/IEC 17043 и EN ISO/IEC 17025, както следва:

1. Води натурални

2. Храни от растителен произход

3. Храни от животински произход

4. Вина, спиртни напитки, пиво, безалкохолни и енергийни напитки

5. Твърди горива (въглища, варовик, пепел, гипс) и Течни горива (нефтопродукти, смазочни материали)

6. Текстил и текстилни изделия

7. Козметични и битови химични продукти

8. Почви

– Разработване и внедряване на системи за управление за лаборатории и органи за контрол в съответствие с международните стандарти от серията ISO – EN ISO/IEC 17025, EN ISO/IEC 17020, EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, EN ISO 27001, SA 8000, EN ISO 50001, НАССР, EN ISO 22000, и други.;

– Организиране и провеждане на обучения от лицензиран център за обучения;

ЦПО организира и провежда специализирани курсове за консултиране, разработване, внедряване и/или актуализиране на системи за управление (СУ) по EN ISO/IEC 17025 за лаборатории за изпитване, пробовземане и/или калибриране, СУ по EN ISO/IEC 17020 за органи за контрол, СУ по EN ISO 15189 за медицински лаборатории, системи за управление на качеството (СУК) по EN ISO/IEC 17065 за органи за сертификация на продукти.

– Подготовка, управление, мониторинг и оценка на проекти финансирани чрез програми на Европейския съюз, Национални финансови инструменти и други финансови институции;

Фирмата предоставя на клиентите си цялостно консултиране от първоначалната инвестиционна идея до реализацията на проекта.

– Изработка на стратегически документи.


Контакти: гр. София , бул. Джеймс Баучер 28; тел.: +359 882 12 12 45, +359 2 423 31 25